Algemene voorwaarden

Duur en geldigheid lidmaatschapsovereenkomst
Deze lidmaatschapsovereenkomst is geldig vanaf de datum van ingang van uw abonnement tot
opzegging met een minimum van 1 jaar actief abonnement.

Beëindiging lidmaatschapsovereenkomst
U kunt uw lidmaatschapsovereenkomst alleen persoonlijk en schriftelijk beëindigen door het formulier
‘verzoek tot beëindiging van lidmaatschap’ in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de receptie.
Onderteken dit formulier en geef het af bij de receptie. U ontvangt dan een schriftelijk bewijs van uw
verzoek tot opzegging. Vervolgens ontvangt u van de manager het definitieve bewijs van uw opzegging.
Tenminste 1 maand voor afloop van uw abonnement dient u op te zeggen. Wanneer u niet tijdig opzegt,
verlengen wij het abonnement automatisch. U heeft te allen tijde de mogelijkheid, na het eerste actieve
jaar, om met inachtneming van 1 maand opzegtermijn de overeenkomst op te zeggen.

Betalingen voor lidmaatschap
Betalingen vinden steeds vóóraf plaats. Bij inschrijving betaalt u eenmalig inschrijfgeld, de kosten voor
uw lidmaatschapspas en het resterende maandbedrag. Wanneer u kiest voor een abonnement met
automatische incasso dan incasseren wij het verschuldigde bedrag in maandelijkse termijnen. Door
ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst machtigt u ons tot automatische incasso van de
lidmaatschapsgelden. Wanneer u kiest voor contante betaling moet u het abonnementsgeld voor alle
maanden ineens voldoen.

Wanneer de bank een incasso storneert (weigert), bent u verplicht binnen 30 dagen aan uw
betalingsverplichting te voldoen. Wanneer de bank meer dan twee keer een incasso weigert,
schorten wij de automatische incasso op en is het resterende lidmaatschapsgeld in één keer opeisbaar.
Incassokosten komen voor rekening van het in gebreke zijnde lid. Terugbetaling van betaalde gelden
vindt niet plaats.

Openingstijden van het centrum
Het centrum is gesloten op feestdagen en soms aansluitend daaraan zonder dat dit leidt tot contributievermindering. Tijdens de vakantieperiodes gelden aangepaste openingstijden en (groeps)lesroosters.
Wij maken wijzigingen tijdig bekend via posters of flyers en op onze website.
Wijzigingen openingstijden, roosters of tarieven
Onze openingstijden, de activiteitenroosters en de tarieven kunnen wijzigen. Prijswijzigingen en
(kortings)acties zijn niet van invloed op lopende lidmaatschappen en zijn pas van toepassing bij ingang
van een nieuwe abonnementsperiode.

Schade aan uw en onze eigendommen
Ter voorkoming van schade en of letsel gelden regels die u dient op te volgen. Ter bescherming van uw
persoonlijke eigendommen hebben wij lockers in de kleedruimtes. Wij zijn echter niet aansprakelijk
voor ontvreemding of schade aan uw spullen. Conform de bepalingen der wet bent u aansprakelijk voor
de vergoeding van schade die u toebrengt aan de inventaris of aan het gebouw.

Huisregels
Voor een fatsoenlijk verloop van de dagelijkse gang van zaken zijn huisregels vastgesteld die
verkrijgbaar zijn bij de receptie. Iedere bezoeker wordt geacht deze regels na te leven. Gebeurt dit niet
dan kan de bedrijfsleiding eisen dat de betrokken bezoeker het gebouw verlaat en de bedrijfsleiding kan
hem de toegang tot het gebouw ontzeggen. De bedrijfsleiding is te allen tijde bevoegd de huisregels
aan te passen.

Promotie
Voor promotionele doeleinden maken wij regelmatig foto’s en andere opnames van bezoekers,
apparatuur en (groeps)activiteiten. Bezoekers verklaren hierbij hiermee akkoord te gaan, tenzij u
uitdrukkelijk aangeeft hierop geen prijs te stellen.

Privacy
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor
administratieve doeleinden van ons centrum gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële
doeleinden aan derden ter beschikking gesteld