Capital Sports Zwijdrecht, gevestigd aan Eemstein 1a, 3332 NA Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Capital Sports Zwijndrecht
Eemstein 1a
3332 NA Zwijndrecht
078-612 75 85

Persoonsgegevens die wij verwerken

Capital Sports Zwijndrecht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam
* Telefoonnummer
* E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze (project)websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fitnessmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Capital Sports Zwijndrecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen (laten) bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Capital Sports Zwijndrecht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende maximale bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam, Telefoonnummer, E-mailadres gedurende 5 jaar op een beveiligde omgeving. Gegevens worden slechts éénmaal automatisch verstrekt aan onze klant (sportcentrum) middels een koppeling via e-mail met WordPress of Clubplanner.

Delen van persoonsgegevens met derden

Capital Sports Zwijndrecht deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fitness Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fitness Media jouw persoonsgegevens aan andere derden.
Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

De partijen en programma’s waar wij mee samenwerken:

ClubPlanner (ledensysteem voor nieuwsbrieven en afspraken)
Wordpress (CMS van onze projectpagina’s)
Coach (software systeem leden)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Capital Sports gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Capital Sports Zwijndrecht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar zwijndrecht@capitalsports.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Capital Sports Zwijndrecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via zwijndrecht@capitalsports.nl